ADMINISTRACYJNY PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z nieruchomości jednej lub kilku działek w celu utworzenia odrębnych nieruchomości – zazwyczaj połączony jest ze zmianą własności nieruchomości. Administracyjny podział nieruchomości uregulowany jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przepisów Ustawy oraz Rozporządzenia nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Podział nieruchomości nie jest również dopuszczalny jeżeli projektowane działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej (za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze służebności).
Podziału nieruchomości można dokonać w sytuacji, gdy jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu jeżeli podział nieruchomości nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić między innymi w celu:

  • Zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych właścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,
  • Wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze
  • Wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa
  • Wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego
  • Wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych

 

To jest fragment artykułu. Pełna treść: „Administracyjny podział nieruchomości

 

Źródło: Nportal

Źródło: http://www.ign.org.pl/aktualnosci/6534/administracyjny-podzial-nieruchomosci/

 

Napisano w --Aktualności--